Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.

Aktuality a nejbližší akce

logo EU

šipka
23. 5. 2017

Vážení partneři MAS SCHP,

rádi bychom Vás jménem předsedy Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví pozvali na jednání Valné hromady, které se uskuteční dne 5. 6. 2017 v 15.00 hod v Otrokovicích. Pozvánku s přílohami obdržíte v nejbližších hodinách na Vaši mailovou adresu, přiložena i ZDE.

šipka
23. 5. 2017

Pozvání na Model air show Halenkovice 2017 a setkání modelů značky ZLIN.
Setkání se bude konat 10. 6. 2017 na modelářském letišti v Halenkovicích.
Začátek v 10.00 hod.
Konec řízeného létání v 16.00 hod.
Příjezd je možný v pátek 9. 6. 2017 od 14.00 hod. Plakát k nahlédnutí zde.

šipka
22. 5. 2017

Vážení zemědělci,

jménem SZIF bychom Vás chtěli i v letošním roce upozornit na zákonnou povinnost informovat uživatele honiteb v případě, že chystáte na svých pozemcích seč. Přikládáme rovněž informační leták pro zemědělce o portálu senosec.czu.cz, kde se může zemědělec registrovat a pomocí portálu může uživatele honiteb také informovat.

šipka
27. 4. 2017

Nadace Via vyhlásila 11. ročník programu Místo, kde žijeme! Více informací naleznete zde.

19.4. 2017

Seminář v rámci PAYT Tour 2017, se bude konat dne 23.5.2017 ve Zlíně (Hotel Baltaci Atrium, Lešetín II/651).
Seminář je organizován Ministerstvem  životního prostředí za podpory Operačního programu Životní prostředí. Partnery akce jsou Eurocentra a Institut cirkulární ekonomiky.
Obsahem semináře jsou příklady dobré praxe obcí, které zavedly chytré systémy nakládání s odpady (PAYT - "Zaplať, kolik vyhodíš“ a „Door to door“  - Sběr ode dveří ke dveřím) a informace, jak čerpat na tyto aktivity dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Pozvánka

22.3. 2017

Vážení návštěvníci webu Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoroví, z.s., jistě jste si všimli, že jsme přešli na novou šablonu webových stránek. Toto jsme učinili z důvodu větší přehlednosti a snažší orientace. Pokud najdete na webu nějaký nefunkční odkaz, případně nesrovnalost, napište nám o tom prosím (admin@masschp.cz). Děkujeme

20.3. 2017

Nabídka pracovní pozice - výběrové řízení na pozici projektový manažer/projektová manažerka

18. 2. 2017

Konference SRP pro Zlínský  Jihomoravský kraj

20. 11. 2016

Pozvánka na Valnou hromadu MAS Severní Chřiby a Pomoraví Žlutava 5. prosince 2016.

1. 10. 2016

Rádi bychom Vás informovali, že dne 30. 9. 2016 bylo ze strany MMR ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví" s výsledkem "vyhověl". Žádost byla postoupena dále do věcného hodnocení jednotlivých řídících orgánů.

1. 6. 2016

V červnu 2016 začala realizace projektů „Místní akční plán ORP Uherské Hradiště“ a „Místní akční plánování na Otrokovicku“. Místní akční plány vzdělávání jsou prioritně zaměřeny na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví se účastní těchto projektů formou aktivní spolupráce jak s městem Uherské Hradiště, tak s městem Otrokovice. Odkaz na výzvu MAP na stránkách MŠMT .

15. 6. 2016

Koncem června 2016 byla vyhlášena dlouho očekávaná výzva „Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“.  Na vyhlášení této výzvy jsme se spolu se školami aktivně připravovali. Formou společných setkání jsme předali školám informace o úloze MAS SCHP v této výzvě. V současné době jsme připraveni kterékoliv MŠ či ZŠ z území MAS SCHP poskytnout bezplatnou pomoc s administrací těchto projektů/šablon. Odkaz na výzvu šablon na stránkách MŠMT.

15. 4. 2016

Vážení partneři a příznivci MAS SCHP, rádi bychom Vás informovali, že od 12. 4. 2016 se Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví stala členem Národní sítě Místních akčních skupin ČR http://nsmascr.cz/.

7. 4. 2016

Vážení partneři a příznivci MAS SCHP, rádi bychom Vás informovali, že "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví" byla dne 29. 3. 2016 schválena Valnou hromadou MAS SCHP. Dne 30. 3. 2016 byla prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+ podána žádost o podporu této strategie. Nyní bude následovat proces hodnocení a schvalování Strategie řídícími orgány. O jeho výsledcích Vás budeme průběžně informovat.

1. 3. 2016

Pozvánka na Valnou hromadu MAS Severní Chřiby a Pomoraví dne 29. 3. 2016

3. 1. 2016

Pozvánka na veřejné projednání návrhu strategie CLLD: dne 26. 1. 2015 se v Napajedlích (viz. pozvánka v příloze) uskuteční jednání pracovní skupiny za účelem dokončení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS SCHP.  Bude zde předložen návrh programových rámců strategie (konkrétních činností, které budou v následujících letech podporovány výzvami MAS SCHP) a návrh finančního plánu strategie programového období 2014 - 2020. Půjde o pracovní jednání, kde bude tato problematika diskutována. Zúčastnit se může každý, kdo má zájem se této diskuze zúčastnit, ev. podávat návrhy, apod. Pracovní verze programových rámců a finančního plánu Vám bude ještě před jednáním zaslána. Váš případný zájem a účast, prosím, potvrďte na mail manager@masschp.cz.

18. 12. 2016

MAS Severní Chřiby a Pomoraví získala dne 17. prosince 2015 osvědčení o splnění standardů.

2015

Upozorňujeme všechny partnery MAS SCH, že koncem listopadu se uskuteční zasedání Valné hromady MAS SCHP, kde se bude mj. jednat o Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020. Písemné pozvánky obdrží všichni partneři nejpozději 7 dnů před zasedáním VH.

2015

V rámci tvorby "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020" na území MAS SCHP prosíme podnikatele, neziskové organizace, a další veřejné i soukromé subjekty působící na území MAS SCHP o návrh své strategie pro programové období 2014 - 2020 dotazník IROP ZDE, OPZ ZDE, PRV ZDE.

2015

Prosíme Vás, obyvatele území MAS SCHP, o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se životní úrovně ve Vaší obci. Výstupy těchto dotazníků budou důležitou součástí tvorby "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020" na území MAS SCHP.  Děkujeme.

2015

Zpráva o činnosti za I. pol. 2015 ke stažení zde.

2015

 Tisková zpráva projektu spolupráce "Uplatňování principu LEADER 7 MAS ZK" ke stažení zde, - společná metodika ke stažení zde.

2015

Ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně byly zapsány změny týkající se právní formy, sídla, statutárních zástupců a členů kontrolní komise MAS SCHP. (Nově - Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z. s., se sídlem 687 04  Košíky 172). Úplný výpis údajů lze získat na www.justice.cz

2015

Zpráva o schůzkách projektu spolupráce "Uplatňování principu Leader 7 MAS ZK"

2015

V odkazu "Dokumenty" je k dispozici pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 MAS Severní Chřiby a Pomoraví. Na jejím zpracování se podíleli také odborníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Oldřich Hájek a Jiří Novosák. Jedná se o otevřený dokument, proto budeme rádi za jakékoliv připomínky a náměty. V současnosti začíná zpracování tzv. programových rámců. Ty blíže specifikují konkrétní typy projektů sloužících k naplňování cílů strategie za podpory operačních programů období 2014 – 2020. Zpracování této části úzce souvisí se schválením konečné podoby nových operačních programů Evropskou komisí. Brzy Vás budeme informovat o možnostech zapojení do přípravy této stěžejní části strategie.

2015

V současné době jsou připravovány podklady k tzv. standardizaci MAS, kterou musí projít každá MAS v souladu s Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin vydanou Ministerstvem zemědělství.

2015

MAS SCHP je zapojena do Realizace projektů spolupráce v rámci opatření IV.2.1 Programu rozvoje venkova. Projekt spolupráce se týká 7 místních akčních skupin a bude realizován do června 2015. Představení projektu spolupráce LEADER 7

Top ^