Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.

Aktuality a nejbližší akce

logo EU

šipka
27. 6. 2017

"Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví: Prorodinná opatření I.

šipka
27. 6. 2017

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví

vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost:

Opatření SCLLD 1-1-3: Slaďování rodinného a pracovního života

Prorodinná opatření I

Více ZDE
šipka
21. 6. 2017

HARMONOGRAM VÝZEV IROP

12. 6. 2017

Vážení partneři, dovolte, abychom vás informovali, že  "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví" splnila podmínky věcného hodnocení příslušných řídicích orgánů a tedy byla schválena ke dni 8. června 2017.
Nejen pro partnery MAS SCHP, ale pro všechny možné žadatele v území MAS SCHP to znamená, že brzy budou moct předkládat žádosti o podporu do výzev, které MAS SCHP v tuto chvíli intenzivně připravuje a ještě v letošním roce bude vyhlašovat.
Výzvy budou zaměřeny na rozvoj území MAS SCHP prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova. Mimo jiné MAS SCHP plánuje podporu infrastruktury pro vzdělávání, bezpečnosti dopravy, komunitní práce, podporu prorodinných opatření ale také drobných podnikatelů a zemědělců v území.

12. 6. 2017

Avízo výzvy OPZ ZDE

23. 5. 2017

Vážení partneři MAS SCHP,

rádi bychom Vás jménem předsedy Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví pozvali na jednání Valné hromady, které se uskuteční dne 5. 6. 2017 v 15.00 hod v Otrokovicích. Pozvánku s přílohami obdržíte v nejbližších hodinách na Vaši mailovou adresu, přiložena i ZDE.

22. 5. 2017

Vážení zemědělci,

jménem SZIF bychom Vás chtěli i v letošním roce upozornit na zákonnou povinnost informovat uživatele honiteb v případě, že chystáte na svých pozemcích seč. Přikládáme rovněž informační leták pro zemědělce o portálu senosec.czu.cz, kde se může zemědělec registrovat a pomocí portálu může uživatele honiteb také informovat.

20.3. 2017

Nabídka pracovní pozice - výběrové řízení na pozici projektový manažer/projektová manažerka

18. 2. 2017

Konference SRP pro Zlínský  Jihomoravský kraj

20. 11. 2016

Pozvánka na Valnou hromadu MAS Severní Chřiby a Pomoraví Žlutava 5. prosince 2016.

1. 10. 2016

Rádi bychom Vás informovali, že dne 30. 9. 2016 bylo ze strany MMR ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví" s výsledkem "vyhověl". Žádost byla postoupena dále do věcného hodnocení jednotlivých řídících orgánů.

1. 6. 2016

V červnu 2016 začala realizace projektů „Místní akční plán ORP Uherské Hradiště“ a „Místní akční plánování na Otrokovicku“. Místní akční plány vzdělávání jsou prioritně zaměřeny na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví se účastní těchto projektů formou aktivní spolupráce jak s městem Uherské Hradiště, tak s městem Otrokovice. Odkaz na výzvu MAP na stránkách MŠMT .

15. 6. 2016

Koncem června 2016 byla vyhlášena dlouho očekávaná výzva „Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“.  Na vyhlášení této výzvy jsme se spolu se školami aktivně připravovali. Formou společných setkání jsme předali školám informace o úloze MAS SCHP v této výzvě. V současné době jsme připraveni kterékoliv MŠ či ZŠ z území MAS SCHP poskytnout bezplatnou pomoc s administrací těchto projektů/šablon. Odkaz na výzvu šablon na stránkách MŠMT.

15. 4. 2016

Vážení partneři a příznivci MAS SCHP, rádi bychom Vás informovali, že od 12. 4. 2016 se Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví stala členem Národní sítě Místních akčních skupin ČR http://nsmascr.cz/.

7. 4. 2016

Vážení partneři a příznivci MAS SCHP, rádi bychom Vás informovali, že "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví" byla dne 29. 3. 2016 schválena Valnou hromadou MAS SCHP. Dne 30. 3. 2016 byla prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+ podána žádost o podporu této strategie. Nyní bude následovat proces hodnocení a schvalování Strategie řídícími orgány. O jeho výsledcích Vás budeme průběžně informovat.

1. 3. 2016

Pozvánka na Valnou hromadu MAS Severní Chřiby a Pomoraví dne 29. 3. 2016

3. 1. 2016

Pozvánka na veřejné projednání návrhu strategie CLLD: dne 26. 1. 2015 se v Napajedlích (viz. pozvánka v příloze) uskuteční jednání pracovní skupiny za účelem dokončení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS SCHP.  Bude zde předložen návrh programových rámců strategie (konkrétních činností, které budou v následujících letech podporovány výzvami MAS SCHP) a návrh finančního plánu strategie programového období 2014 - 2020. Půjde o pracovní jednání, kde bude tato problematika diskutována. Zúčastnit se může každý, kdo má zájem se této diskuze zúčastnit, ev. podávat návrhy, apod. Pracovní verze programových rámců a finančního plánu Vám bude ještě před jednáním zaslána. Váš případný zájem a účast, prosím, potvrďte na mail manager@masschp.cz.

18. 12. 2016

MAS Severní Chřiby a Pomoraví získala dne 17. prosince 2015 osvědčení o splnění standardů.

2015

Upozorňujeme všechny partnery MAS SCH, že koncem listopadu se uskuteční zasedání Valné hromady MAS SCHP, kde se bude mj. jednat o Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020. Písemné pozvánky obdrží všichni partneři nejpozději 7 dnů před zasedáním VH.

2015

V rámci tvorby "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020" na území MAS SCHP prosíme podnikatele, neziskové organizace, a další veřejné i soukromé subjekty působící na území MAS SCHP o návrh své strategie pro programové období 2014 - 2020 dotazník IROP ZDE, OPZ ZDE, PRV ZDE.

2015

Prosíme Vás, obyvatele území MAS SCHP, o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se životní úrovně ve Vaší obci. Výstupy těchto dotazníků budou důležitou součástí tvorby "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020" na území MAS SCHP.  Děkujeme.

2015

Zpráva o činnosti za I. pol. 2015 ke stažení zde.

2015

 Tisková zpráva projektu spolupráce "Uplatňování principu LEADER 7 MAS ZK" ke stažení zde, - společná metodika ke stažení zde.

2015

Ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně byly zapsány změny týkající se právní formy, sídla, statutárních zástupců a členů kontrolní komise MAS SCHP. (Nově - Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z. s., se sídlem 687 04  Košíky 172). Úplný výpis údajů lze získat na www.justice.cz

2015

Zpráva o schůzkách projektu spolupráce "Uplatňování principu Leader 7 MAS ZK"

2015

V odkazu "Dokumenty" je k dispozici pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 MAS Severní Chřiby a Pomoraví. Na jejím zpracování se podíleli také odborníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Oldřich Hájek a Jiří Novosák. Jedná se o otevřený dokument, proto budeme rádi za jakékoliv připomínky a náměty. V současnosti začíná zpracování tzv. programových rámců. Ty blíže specifikují konkrétní typy projektů sloužících k naplňování cílů strategie za podpory operačních programů období 2014 – 2020. Zpracování této části úzce souvisí se schválením konečné podoby nových operačních programů Evropskou komisí. Brzy Vás budeme informovat o možnostech zapojení do přípravy této stěžejní části strategie.

2015

V současné době jsou připravovány podklady k tzv. standardizaci MAS, kterou musí projít každá MAS v souladu s Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin vydanou Ministerstvem zemědělství.

2015

MAS SCHP je zapojena do Realizace projektů spolupráce v rámci opatření IV.2.1 Programu rozvoje venkova. Projekt spolupráce se týká 7 místních akčních skupin a bude realizován do června 2015. Představení projektu spolupráce LEADER 7

Top ^