Aktuality

 

    

 

 • Rádi bychom Vás informovali, že dne 30. 9. 2016 bylo ze strany MMR ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví" s výsledkem "vyhověl". Žádost byla postoupena dále do věcného hodnocení jednotlivých řídících orgánů.
  
   
 • V červnu 2016 začala realizace projektů „Místní akční plán ORP Uherské Hradiště“ a „Místní akční plánování na Otrokovicku“. Místní akční plány vzdělávání jsou prioritně zaměřeny na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví se účastní těchto projektů formou aktivní spolupráce jak s městem Uherské Hradiště, tak s městem Otrokovice. Odkaz na výzvu MAP na stránkách MŠMT .

 

 

 • Koncem června 2016 byla vyhlášena dlouho očekávaná výzva „Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“.  Na vyhlášení této výzvy jsme se spolu se školami aktivně připravovali. Formou společných setkání jsme předali školám informace o úloze MAS SCHP v této výzvě. V současné době jsme připraveni kterékoliv MŠ či ZŠ z území MAS SCHP poskytnout bezplatnou pomoc s administrací těchto projektů/šablon. Odkaz na výzvu šablon na stránkách MŠMT.

 

 

 

 • Vážení partneři a příznivci MAS SCHP,
  rádi bychom Vás informovali, že od 12. 4. 2016 se Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví stala členem Národní sítě Místních akčních skupin ČR http://nsmascr.cz/.

 •  

 • 7. dubna 2016 "Vážení partneři a příznivci MAS SCHP,
  rádi bychom Vás informovali, že "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020 Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví" byla dne 29. 3. 2016 schválena Valnou hromadou MAS SCHP. Dne 30. 3. 2016 byla prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+ podána žádost o podporu této strategie. Nyní bude následovat proces hodnocení a schvalování Strategie řídícími orgány. O jeho výsledcích Vás budeme průběžně informovat." 

 •  

 • Pozvánka na Valnou hromadu MAS Severní Chřiby a Pomoraví dne 29. 3. 2016


 • Pozvánka na veřejné projednání návrhu strategie CLLD: 

  dne 26. 1. 2015 se v Napajedlích (viz. pozvánka v příloze) uskuteční jednání pracovní skupiny za účelem dokončení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS SCHP.  Bude zde předložen návrh programových rámců strategie (konkrétních činností, které budou v následujících letech podporovány výzvami MAS SCHP) a návrh finančního plánu strategie programového období 2014 - 2020. Půjde o pracovní jednání, kde bude tato problematika diskutována. Zúčastnit se může každý, kdo má zájem se této diskuze zúčastnit, ev. podávat návrhy, apod. Pracovní verze programových rámců a finančního plánu Vám bude ještě před jednáním zaslána. Váš případný zájem a účast, prosím, potvrďte na mail manager@masschp.cz. • 27. října 2015 Upozorňujeme všechny partnery MAS SCH, že koncem listopadu se uskuteční zasedání Valné hromady MAS SCHP, kde se bude mj. jednat o Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020. Písemné pozvánky obdrží všichni partneři nejpozději 7 dnů před zasedáním VH.


 • V rámci tvorby "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020" na území MAS SCHP prosíme podnikatele, neziskové organizace, a další veřejné i soukromé subjekty působící na území MAS SCHP o návrh své strategie pro programové období 2014 - 2020 dotazník IROP ZDE, OPZ ZDE, PRV ZDE.


 • Prosíme Vás, obyvatele území MAS SCHP, o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se životní úrovně ve Vaší obci. Výstupy těchto dotazníků budou důležitou součástí tvorby "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020" na území MAS SCHP.  Děkujeme.

 •  
 • 13. 6. 2015 Zpráva o činnosti za I. pol. 2015 ke stažení zde.

 •  

 •  Tisková zpráva projektu spolupráce "Uplatňování principu LEADER 7 MAS ZK" ke stažení zde, - společná metodika ke stažení zde.

 •  

 • Ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně byly zapsány změny týkající se právní formy, sídla, statutárních zástupců a členů kontrolní komise MAS SCHP. (Nově - Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z. s., se sídlem 687 04  Košíky 172). Úplný výpis údajů lze získat na www.justice.cz

 •  

 • Zpráva o schůzkách projektu spolupráce "Uplatňování principu Leader 7 MAS ZK"

 •  

 •  

 • V odkazu "Dokumenty" je k dispozici pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 až 2020 MAS Severní Chřiby a Pomoraví. Na jejím zpracování se podíleli také odborníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Oldřich Hájek a Jiří Novosák. Jedná se o otevřený dokument, proto budeme rádi za jakékoliv připomínky a náměty. V současnosti začíná zpracování tzv. programových rámců. Ty blíže specifikují konkrétní typy projektů sloužících k naplňování cílů strategie za podpory operačních programů období 2014 – 2020. Zpracování této části úzce souvisí se schválením konečné podoby nových operačních programů Evropskou komisí. Brzy Vás budeme informovat o možnostech zapojení do přípravy této stěžejní části strategie.

 •  

 •  

 • V současné době jsou připravovány podklady k tzv. standardizaci MAS, kterou musí projít každá MAS v souladu s Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin vydanou Ministerstvem zemědělství.

 •  

 •  

 • MAS SCHP je zapojena do Realizace projektů spolupráce v rámci opatření IV.2.1 Programu rozvoje venkova. Projekt spolupráce se týká 7 místních akčních skupin a bude realizován do června 2015. Představení projektu spolupráce LEADER 7

 •  

 
 

Sídlo:
Košíky 172
PSČ 687 04
IČ: 27057607

Předseda:
Mgr. Jaroslav Šlechta
mas.schp@volny.cz
tel.: +420 774 179 009

Projektová manažerka:
Ing. Hana Ryšková
manager@masschp.cz
tel.: +420 604 366 154

Počet členů: 47
Datum založení:
26. 2. 2007