1. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozních opatření

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí s názvem 1. Výzva Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozních opatření

Text výzvy ZDE
Hodnotící kritéria ZDE

Žadatel se dále řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy. Text pravidel ke stažení ZDE

Žádosti je možné konzultovat s Mgr. Janou Dorogy, tel. 603 985 034, konzultace@masschp.cz

Všechny dokumenty k výzvě:
1.
Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 19 účinná od 27.9.2018. Odkaz na elektronickou verzi: http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-19-Pr%C5%BDaP_verze%2019.pdf
2. Kritéria pro hodnocení žádostí
3. Náklady obvyklých opatření MŽP
4. Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020
5. Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů
6. Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin
7. Seznam doporučených autochtonních dřevin