3. výzva MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání II. – VÝZVA UZAVŘENÁ

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem
3. výzva MAS SCHP–IROP–Zázemí pro vzdělávání II.

Text výzvy ZDE
Hodnoticí kritéria ZDE
Kontrolní listy schválené dne 4. 12. 2018 ke kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti a věcnému hodnocení

Žadatel se dále řídí Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela

Podrobný postup hodnocení žádostí a výběru projektů včetně možnosti podat žádost o přezkum hodnocení naleznete v INTERNÍ POSTUPY MAS SCHP V IROP.
Žádost se podává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

Žádost je možno konzultovat se zaměstnanci MAS SCHP – viz KONTAKT
Seminář pro žadatele se uskuteční dne 5. 12. 2018 v 09:00 hodin, více v POZVÁNCE

Prezentace ze semináře ke stažení ZDE