4. výzva MAS SCHP – IROP – Zázemí pro vzdělávání III. – VÝZVA OTEVŘENÁ

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem
4. výzva MAS SCHP – IROP – Zázemí pro vzdělávání III.

Text výzvy ZDE
Hodnoticí kritéria ZDE
Kontrolní listy schválené dne 20. 02. 2019 ke kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti a věcnému hodnocení

Žadatel se dále řídí Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

Podrobný postup hodnocení žádostí a výběru projektů včetně možnosti podat žádost o přezkum hodnocení naleznete v INTERNÍ POSTUPY MAS SCHP V IROP.
Žádost se podává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

Žádost je možno konzultovat se zaměstnanci MAS SCHP – viz KONTAKT
Seminář pro žadatele se uskuteční dne 31.1. 2019 ve 13:00 hodin, více v POZVÁNCE

Prezentace ze semináře k nahlédnutí ZDE