5. výzva MAS SCHP – IROP – Komunitní centra I. – VÝZVA OTEVŘENÁ

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem
5. výzva MAS SCHP – IROP – Komunitní centra I.

Text výzvy ZDE
Hodnoticí kritéria ZDE
Kontrolní listy schválené dne 20. 02. 2019 ke kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti a věcnému hodnocení

Žadatel se dále řídí Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 62 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy: https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

Podrobný postup hodnocení žádostí a výběru projektů včetně možnosti podat žádost o přezkum hodnocení naleznete v INTERNÍ POSTUPY MAS SCHP V IROP.
Žádost se podává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

Žádost je možno konzultovat se zaměstnanci MAS SCHP – viz KONTAKT
Seminář pro žadatele se uskuteční dne 31.1. 2019 v 15:00 hodin, více v POZVÁNCE

Prezentace ze semináře k nahlédnutí ZDE