Projekty MAS SCHP aktuální

Zlepšení řídících a administrativních schopností

Název projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS SCHP CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001651 Program: Integrovaný regionální operační program Číslo výzvy: 06_15_003 Název výzvy: 6. výzva IROP – ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS – SC 4.2   Termín realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2023

Neinvestiční dotace Zlínského kraje

SPOLUFINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO PODÍLU REŽIJNÍCH VÝDAJŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SEVERNÍ CHŘIBY A POMORAVÍ Na projekt SPOLUFINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO PODÍLU REŽIJNÍCH VÝDAJŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SEVERNÍ CHŘIBY A POMORAVÍ byla poskytnuta  neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje dle smlouvy č. D/1960/2017/STR

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Cílem projektů Místních akčních plánů je navrhovat a uskutečňovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění dlouhodobého záměru zlepšení kvality vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu