Projekty MAS SCHP archiv

Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření bylo zaměřeno na získávání dovedností a zkušeností za účelem vytvoření aktivního místního partnerství zabývajícího se udržitelným rozvojem regionu. V rámci tohoto opatření byla podporována místní partnerství, která působí na celistvém území s počtem obyvatel od 10

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Cílem projektů Místních akčních plánů je navrhovat a uskutečňovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění dlouhodobého záměru zlepšení kvality vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu

Realizace projektu spolupráce

MAS SCHP byla zapojena do Realizace projektů spolupráce v rámci opatření IV.2.1 Programu rozvoje venkova. Projekt spolupráce se týkal 7 místních akčních skupin a byl realizován do června 2015. Představení projektu spolupráce Metodika projektu spolupráce V rámci projektu byly

Finanční výpomoc Zlínského kraje

V roce 2014 poskytl Zlínský kraj Místní akční skupině Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. návratnou finanční výpomoc určenou na provozní výdaje ve výši 350.000,- Kč. Také díky tomuto byla MAS SCHP schopna udržet svoji činnosti v překlenovacím

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Severní Chřiby a Pomoraví

Číslo operačního programu: CZ.1.08 Název operačního programu: OP Technická pomoc Číslo výzvy: 02 Název výzvy: 2. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro rok 2014 Číslo prioritní osy: 8.3a Název prioritní osy: Administrativní a absorpční kapacita

Strategický plán Leader 2007 – 2013

Vize, cíle SPL Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví v programovacím období 2007 – 2013 si vzala za cíl zapojení do celkového rozvoje vzniklého regionu tak, aby lidé, kteří zde žijí, pracují a podnikají, mohli aktivně