Partnerství MAS SCHP

MAS SCHP je otevřeným partnerstvím, partnerství je dobrovolné.

MAS SCHP je tvořena partnery MAS SCHP, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.

Partnerem MAS SCHP se může stát na základě písemné přihlášky každá fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba, která má trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu v daném území nebo v tomto území prokazatelně místně působí, zastupuje veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy a splňuje podmínky stanovené těmito stanovami. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci Programového výboru MAS Severní Chřiby a Pomoraví.

Partnerství v MAS SCHP vzniká rozhodnutím Valné hromady MAS SCHP o přijetí nového partnera. Důvodem nepřijetí může být rozpor činnosti žadatele s posláním MAS SCHP nebo jiná skutečnost, která by mohla pro MAS SCHP znamenat okamžitou nebo budoucí újmu.

MAS SCHP vede seznam partnerů, který je veřejný a je přístupný na internetových stránkách Spolku. Partner MAS SCHP je v seznamu uveden až po udělení souhlasu se zveřejněním v seznamu. V případě, že MAS SCHP zveřejní neúplný seznam, musí tuto skutečnost u seznamu uvést. Seznam partnerů, zápis a výmaz partnerství zajišťuje bezodkladně kancelář MAS SCHP.

Partner MAS SCHP má právo:

 • aktivně se účastnit činnosti MAS SCHP
 • účastnit se hlasování nejvyššího orgánu
 • účastnit se jednání orgánů Spolku
 • předkládat návrhy a podněty k činnosti MAS SCHP a jejích orgánů
 • vyžadovat informace o činnosti a hospodaření MAS SCHP
 • navrhnout Valné hromadě jmenování a odvolávání statutárního zástupce – Předsedy, Místopředsedy, členů Programového výboru, Výběrové komise, Kontrolní komise
 • být volen do orgánů MAS SCHP
 • účastnit se akcí pořádaných MAS SCHP
 • využívat informací, se kterými MAS SCHP disponuje.

Partner MAS SCHP má právo a povinnost být začleněn do jedné ze zájmových skupin.

Partner MAS SCHP má povinnost:

 • přispívat svou činností k tvorbě a uskutečňování SCLLD, k obnově venkova a rozvoji regionu
 • dodržovat a naplňovat stanovy a společně dohodnuté postupy
 • dodržovat přijatá usnesení Valné hromady a orgánů Spolku
 • v rámci své působnosti realizovat popř. zabezpečit plnění úkolů stanovených Valnou hromadou nebo poskytovat potřebnou součinnost
 • chránit majetek MAS SCHP, přispívat k jeho účelnému využívání
 • chovat se čestně vůči Spolku
 • zachovávat vnitřní řád Spolku
 • platit členské příspěvky na činnost Spolku ve výši a v termínu stanoveném Valnou hromadou – tato povinnost se vztahuje pouze na partnerská města a obce, pokud Valná hromada nerozhodne jinak

Partnerství v MAS SCHP zaniká:

 • písemným oznámením partnera o vystoupení z MAS SCHP
 • vyloučením partnera z MAS SCHP. Valná hromada má právo ze závažných důvodů, jako je např. hrubé porušení stanov Spolku nebo pokud činnost partnera není v souladu se zájmy a činností Spolku, rozhodnout o vyloučení partnera Spolku. K takovému rozhodnutí je třeba souhlasného stanoviska ¾ většiny všech členů Spolku. Valná hromada zároveň stanoví datum, k němuž bude partner ze Spolku vyloučen.
 • úmrtím člena – fyzické osoby
 • zánikem člena – právnické osoby
 • zrušením MAS SCHP