Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Severní Chřiby a Pomoraví

Číslo operačního programu: CZ.1.08
Název operačního programu: OP Technická pomoc
Číslo výzvy: 02
Název výzvy: 2. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro rok 2014
Číslo prioritní osy: 8.3a
Název prioritní osy: Administrativní a absorpční kapacita – cíl Konvergence
Číslo oblasti podpory: 8.3.2a
Název oblasti podpory:Podpora absorpční kapacity

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na podporu vytvoření kvalitní strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro
území MAS Severní Chřiby a Pomoraví pro období 2014-2020 a nastavení a zajištění mechanismů
implementace strategií tak, aby v daném území došlo k dalšímu kvalitativnímu rozvoji a pozitivní změně.

Časová realizace

Projekt bude realizován dle postupných kroků uvedených v rámci Výzvy. Tvorba SCLLD bude ukončena schválením strategie v rámci organizace, nejpozději však 31. 12. 2017.