Přípravná fáze SCLLD

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví od roku 2013 zpracovává ucelený strategický rozvojový dokument celého území MAS SCHP –  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Severní Chřiby a Pomoraví 2014-2020. (tzv. SCLLD – Community – Led Local Development Strategy).
SCLLD MAS SCHP je zpracovávána v úzké spolupráci s partnery v území (občany, zástupci obcí, škol, neziskových organizací i podnikatelských subjektů). V průběhu zpracování SCLLD MAS  probíhá průběžná komunikace (dotazníková šetření, pracovní skupiny, osobní schůzky, sběr typových projektů, veřejná projednávání, atp.) s komunitou v území.
Struktura SCLLD MAS SCHP vychází z Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (tzv. MPIN) a skládá z pěti částí:

 • popis území a zdůvodnění výběru
 • vymezení a charakteristiky území
 • zkušenosti místního partnerství

Analytická část:

 • socio-ekonomická analýza
 • analýza problémů a potřeb
 • SWOT analýza

Strategická část:

 • stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření
 • inovativní a integrované rysy SCLLD
 • stanovení indikátorů
 • akční plán (programové rámce, resp. Fiche) pro jednotlivé Operační programy
 • vazba na horizontální témata

Implementační část:

 • popis řízení MAS
 • postupy vyhlašování výzev, hodnocení a výběr projektů
 • popis animačních aktivit
 • popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce
 • popis opatření pro hodnocení SCLLD (monitoring a evaluace)

Přílohy:

 • finanční plán a indikátory pro programové rámce
 • mapa území a seznam obcí
 • popis postupu zapojení komunity do zpracování SCLLD
 • analýza rizik
 • čestné prohlášení

Nejčastější dotazy:
Jak se můžu zapojit do strategie?
Do strategie se zapojte následujícím způsobem:

 • připomínkami, postřehy na email: manager@masschp.cz
 • vyplněním dotazníku Projektového záměru IROP ZDE, OPZ ZDE, PRV ZDE.
 • vyplněním dotazníku Spokojenost obyvatel s životní úrovní v obci ZDE
 • osobním rozhovorem (kontakt)

Proč se tvoří strategie?
Každá místní akční skupina, která se chce aktivně podílet na rozvoji území v programovacím období 2014 – 2020 musí splnit dvě podmínky, mezi něž se SCLLD řadí:

1) Standardizace MAS – MAS musí splňovat podmínky standardizace
Jedná se o soubor podmínek, kdy, při jejichž splnění, MAS jasně prokáže, že je životaschopná a že je připravena realizovat jednak rozvoj svého území, a jednak čerpat finanční prostředky z Operačních programů:

 • MAS musí mít organizační strukturu.
 • MAS musí mít dostatečný počet členů, jejichž rozložení do zájmových skupin a sektorů nikdy nepřekročí 49%.
 • MAS musí mít kancelář, která zajišťuje realizaci SCLLD.
 • MAS musí mít internetové stránky.
 • MAS musí vést účetnictví a prokázat zdravé hospodaření s finančními prostředky a s majetkem.
 • a jiné.

2) SCLLD – MAS musí mít vypracovanou SCLLD
Jedná se o ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území MAS. Propojuje subjekty, záměry a zdroje. Jedná se o komunitně vedený dokument, tj. dokument, na jehož zpracování se velkou měrou podílí právě společnost, která na daném území žije.
KOMUNITA = SPOLEČNOST

Komunitu v území tvoří společnost lidí, která v daném území žije, pracuje a podílí se na sociálním životě v regionu. Vždy je potřeba, aby komunita v rámci regionu spolu komunikovala a vyměňovala si své zkušenosti a názory.
V souladu se SCLLD pak bude prováděn koordinovaný rozvoj území. Strategie nás bude provázet po celou dobu programovacího období 2014 – 2020, bude sledováno její naplňování a tím i její úspěšnost. Projekty, na jejichž realizaci bude žadatel žádat skrze MAS, budou hodnoceny z pohledu, do jaké míry korespondují s vytvořenou strategií, zda povedou k naplňování cílů v území a budou mít tak pro region větší význam. Aktérům v území bude SCLLD dávat jasný impulz, jakým směrem se region ubírá.

Proč je tedy potřeba vytvořit strategii

 • podmínka aktivního rozvoje území
 • rozvoj území musí být koordinovaný
 • každý, kdo chce v území realizovat své aktivity, potřebuje vědět, jakým směrem region směřuje
 • pouze rozvoj postavený na společné vizi, cílech a prioritách povede k efektivním výsledkům