Výzva OPZ Prorodinná opatření II. – uzavřená

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost:

Opatření SCLLD 1-1-3: Slaďování rodinného a pracovního života

Prorodinná opatření II.

Termín seminář k výzvě je dne 22. března 2018 ve 13:00 hodin. Na seminář je nutná registrace na mailu: manager@masschp.cz

Prezentace ze semináře ZDE

Identifikace výzvy ŘO

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena 03_16_047
Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Identifikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS 475/03_16_047/CLLD_16_01_170
Název výzvy MAS Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví: Prorodinná opatření II.
Druh výzvy MAS Kolová
Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS Otevřená

Časové nastavení

Datum vyhlášení výzvy MAS 12. 3. 2018
Datum zpřístupnění žádostí o podporu 12. 3. 2018 / 04:00:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 12. 3. 2018 / 04:00:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 16. 4. 2018 / 12:00:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 5. 2022

 

TEXT VÝZVY ZDE

příloha výzvy č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektu

příloha výzvy č. 2: Stanovy MAS SCHP

příloha výzvy č. 3: Jednací řád MAS SCHP

příloha výzvy č. 4: Podrobný popis podporovaných aktivit

 

Ostatní přílohy:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce OPZ

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce OPZ

Dokumenty OPZ

Systém pro zadávání žádostí MS2014+:

https://mseu.mssf.cz/

Pokyny k zadání žádosti do systému MS2014+

Obvyklé ceny zařízení a vybavení, Obvyklé mzdy/platy pro OPZ

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2)