Vyhlášena výzva OPZ Prorodinná opatření I – uzavřená

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost:

Opatření SCLLD 1-1-3: Slaďování rodinného a pracovního života

Prorodinná opatření I

Identifikace výzvy ŘO

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena 03_16_047
Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Identifikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS 126/03_16_047/CLLD_16_01_170
Název výzvy MAS Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví: Prorodinná opatření I
Druh výzvy MAS Kolová
Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS Otevřená

Časové nastavení

Datum vyhlášení výzvy MAS 27. 6. 2017
Datum zpřístupnění žádostí o podporu 27. 6. 2017 / 04:00:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 27. 6. 2017 / 04:00:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 28. 7. 2017 / 12:00:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2021

 

TEXT VÝZVY

příloha výzvy č. 1

příloha výzvy č. 2

Stanovy MAS SCHP

Jednací řád MAS SCHP

Ostatní přílohy:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce OPZ

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce OPZ

Dokumenty OPZ

Systém pro zadávání žádostí MS2014+:

https://mseu.mssf.cz/

Pokyny k zadání žádosti do systému MS2014+

Obvyklé ceny zařízení a vybavení, Obvyklé mzdy/platy pro OPZ

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2)

Seminář pro žadatele se bude konat dne 11. 7. 2017 ve 14:00 hodin v obci Košíky – Na Obecnici.