1.výzva MAS SCHP-IROP (doprava) – ukončena

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje I. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem
„1.výzva MAS SCHP-IROP-Bezpečně do práce, do školy i za službami I.“

Text výzvy ZDE

Hodnotící kritéria ZDE

Žadatel se dále řídí Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 53 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy: https://www.strukturalni-fondy.cz/…rojekty-CLLD

Podrobný postup hodnocení žádostí a výběru projektů včetně možnosti podat žádost o přezkum hodnocení naleznete v INTERNÍ POSTUPY MAS SCHP V IROP

Žádost se podává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

Žádost je možno konzultovat se zaměstnanci MAS SCHP – viz KONTAKT

Seminář pro žadatele se uskuteční dne 6. 12. 2017 ve 13:00 hodin, více v POZVÁNCE

Prezentace ze semináře pro žadatele k výzvě ZDE

Postup zadávání žádosti do systému ISKP14+ ZDE

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ v 1. výzvě MAS SCHP-IROP-Bezpečně do práce, do školy i za službami I.