Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova (PRV) na období 2014 – 2020

Termín vyhlášení výzvy: 7. února 2019
Termín příjmu žádostí: od 7. února 2019 do 21. března 2019 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře (žadatel může podávat žádosti o dotaci až do půlnoci daného dne, po 18. hodině ale SZIF negarantuje funkčnost Portálu farmáře)
Termín registrace na RO SZIF: 30. května 2019

Text výzvy:

Alokace a seznam vyhlášených Fichí:

  • Celková výše dotace pro 2. výzvu je 7 750 885,- Kč.
Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace

pro 2. výzvu

F1 Místní podnikání Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 5 414 615,- Kč
F2 Zemědělské podnikání Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 336 270,- Kč
F3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Článek 17, odstavec 1., písmeno b) – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 2 000 000,- Kč

Pozn.: Upozorňujeme žadatele, že vzhledem k nastavení pravidel a finančním možnostem jednotlivých Fichí může u jednotlivého podaného projektu výše dotace v absolutním vyjádření v Kč dosáhnout max. částek uvedených v tabulce ve sloupci Alokace pro 2. výzvu, tak aby nedošlo k překročení alokace stanovené na jednotlivé Fiche pro celé programové období ve schváleném finančním plánu strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SCHP.

Přílohy výzvy:

Pokud Vám nepůjde otevřít jakákoliv příloha, uložte ji nejprve do svého PC a po té otevřete (v prohlížeči nelze).

Přílohy k výzvě jsou ke stažení také ZDE ve formátu zip.

Metodiky:

Podání žádosti o dotaci:

Žádosti o dotaci jsou předkládány prostřednictvím Portálu farmáře (blíže viz https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod).

Poskytování dalších informací:

Ing. Pavel Grebeníček, Ph.D., tel.: +420 739 002 065, mail: projekt@masschp.cz