Výzva OPZ Prorodinná opatření III.

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost:

Opatření SCLLD 1-1-3: Slaďování rodinného a pracovního života

Prorodinná opatření III.

Dne 4. 10. 2018  v 13:00 bude pořádán seminář pro žadatele k této výzvě. Na seminář je nutná registrace na mailu: projekt@masschp.cz – pozvánka ZDE. Prezentace ze semináře je ke stažení ZDE.

Identifikace výzvy ŘO

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena 03_16_047
Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Identifikace výzvy MAS

Číslo výzvy MAS 715/03_16_047/CLLD_16_01_170
Název výzvy MAS Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví: Prorodinná opatření III.
Druh výzvy MAS Kolová
Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS Otevřená

Časové nastavení

Datum vyhlášení výzvy MAS 17. 9. 2018
Datum zpřístupnění žádostí o podporu 17. 9. 2018 / 04:00:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 17. 9. 2018 / 04:00:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 23. 11. 2018 / 12:00:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2022

TEXT VÝZVY ZDE

příloha výzvy č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektu

příloha výzvy č. 2: Stanovy MAS SCHP

příloha výzvy č. 3: Jednací řád MAS SCHP

příloha výzvy č. 4: Podrobný popis podporovaných aktivit