Zlepšení řídících a administrativních schopností

Název projektu:

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS SCHP

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001651

Program: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_15_003

Název výzvy: 6. výzva IROP – ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS – SC 4.2

 

Termín realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2023

Celkové výdaje projektu: 12 401 520,- Kč

Celková dotace projektu: 11 781 444,- Kč

 

Projekt je určen pro zlepšení řídících a administrativních schopností Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví (MAS SCHP). Projekt je zacílen na operaci „Příprava a realizace SCLLD pro programové období 2014 – 2020“, konkrétně na aktivity spojené s přípravnými podpůrnými činnostmi, provozními a animačními činnostmi, realizací Strategie (např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD).

Popis projektu:

V rámci realizace projektu dojde k zajištění chodu kanceláře MAS SCHP, tedy aktivit, které směřují k naplnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Projekt je zaměřen na přípravné a podpůrné činnosti v rámci zpracování strategie CLLD a aktivity spojené s realizací strategie CLLD pro programové období 2014-2020 (administrace, vyhlašování výzev, hodnocení, výběr a kontrola projektů, monitoring a evaluace strategie, pořádání seminářů, publicita, animační aktivity SCLLD a animace škol a školských zařízení apod.). Bez realizace tohoto projektu by nebylo možné v území MAS SCHP podporovat projektové záměry žadatelů, kteří projevili zájem o finanční podporu z programových rámců Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Programu rozvoje venkova (PRV), administraci vyhlášených výzev, ke sběru projektových žádostí subjektů z území MAS, jejich administraci po celou dobu procesu projektu.

Cíl projektu:

Hlavní cíl projektu je realizace „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví pro období 2014 – 2020“ (úspěšně realizované výzvy MAS SCHP v souladu se SCLLD).

Výsledek projektu

Výsledkem projektu bude zajištění všech provozních činností MAS SCHP, které jsou nezbytné pro správné a efektivní naplňování cílů strategie CLLD. Mezi dalšími výsledky projektu, kterých chce MAS SCHP dosáhnout, bude vzdělávání a proškolení zaměstnanců MAS SCHP, zvýšení povědomí veřejnosti o strategii MAS SCHP, zpracování interních směrnic a metodik, podpora kvalitně zpracovaných projektů včetně optimálního čerpání finanční prostředků, efektivní nastavení hodnotícího, kontrolního a monitorovacího systému.

O výsledcích projektu bude MAS SCHP pravidelně informovat veřejnost formou komunikačních prostředků (výroční zpráva, web, místní média).

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.