Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví od roku 2013 zpracovává ucelený strategický rozvojový dokument celého území MAS SCHP –  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Severní Chřiby a Pomoraví 2014-2020. (tzv. SCLLD – Community – Led